regulamin

Regulamin Literackiej Konferencji Naukowej
„Przed i po – Wisława Szymborska”
w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii wirusa SARS-CoV-2

1. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń

 1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

 2. Organizator ma obowiązek zapewnienia niezbędnych danych osobowych i kontaktowych wszystkich uczestników wydarzenia, za ich zgodą, na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników lub pracowników wydarzenia zakażenia koronawirusem.

 3. W związku z obowiązkiem wynikającym z ust. 2 pkt b Regulaminu uczestnik ma obowiązek przekazać niezbędne dane osobowe i kontaktowe organizatorowi w formie oświadczenia, którego integralną częścią jest Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii wirusa SARS-COV-2, sporządzona zgodnie z RODO.

 4. W przypadku wystąpienia u uczestnika wydarzenia niepokojących objawów w dniu wydarzenia uczestnik nie powinien na nie przychodzić, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.

 5. Wystąpienie u uczestnika wydarzenia objawów mogących wskazywać na zarażenie wirusem SARS-CoV-2 (np. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu) w trakcie trwania wydarzenia, należy niezwłocznie zgłosić Organizatorowi.


2. Wszystkich uczestników wydarzenia obowiązują:

 1. zachowanie dystansu min. 1,5 m pomiędzy uczestnikami wydarzenia;

 2. osłona nosa i ust (maseczki/przyłbice);

 3. dezynfekcja dłoni przy wejściu i wyjściu z terenu wydarzenia przy użyciu środków do mycia i dezynfekcji dostępnych w obiektach, w których zorganizowane jest wydarzenie.


3. Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia

 1. Przebywanie nie więcej niż 1 osoby na 2,5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, z wyłączeniem obsługi.

 2. Regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się uczestnicy wydarzenia.

 3. Wyjście z terenu wydarzenia odbywa się z innym miejscu niż wejście na teren wydarzenia.


4. Zasady związane z zapewnieniem posiłków i napojów

 1. Serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę.

 2. Spożywanie posiłków przy zachowaniu dystansu, o którym mowa w ust. 1 pkt a Regulaminu.